Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Netradičná hodina maďarskej literatúry

Jitka RožňováŽiaci IV. ZAB triedy sa v rámci netradičnej hodiny maďarskej literatúry zúčastnili besedy s docentkou UKF v Nitre, redaktorkou literárneho periodika Fraktál, spisovateľkou a prekladateľkou Jitkou Rožňovou. Podnetom k zorganizovaniu tohto podujatia bol fakt, že po Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi a Ctiborovi Štítnickom práve táto Novozámčanka preložila do slovenského jazyka dielo Imreho Madácha Tragédia človeka. Madách sa narodil na území dnešnej Slovenskej republiky v obci Dolná Strehová. V jeho rodnom kaštieli je dnes zriadená výstava venovaná spomínanému dielu, ktoré je povinným čítaním pre žiakov stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Na hodine odznelo, že čítanie tohto diela môže byť poňaté aj ako celoživotná výzva, keďže sa v ňom hľadajú odpovede na základné otázky ľudstva, ktoré sú v každej etape života človeka iným spôsobom aktuálne. Slovenský preklad je jazykovo v značnej miere aktualizovaný, preto je pre dnešného čitateľa oveľa zrozumiteľnejší ako pôvodný jazyk 19. storočia. Aj preto odporúčame všetkým, aby si toto dielo prečítali. Zúčastnení žiaci dostali od Jitky Rožňovej zaujímavú úlohu, o ktorej splnení vás budeme ešte informovať.

Az érsekújvári Egészségügyi Középiskola IV. ZAB osztályos tanulói 2021. március 19-én, pénteken rendhagyó irodalomóra részesei lehettek. Az újvárban élő Rozsnyó Jitka egyetemi oktató, lapszerkesztő, költő és műfordító látogatott el hozzánk. Az óra apropóját az adta, hogy Pavol Országh Hviezdoslav és Ctibor Štítnický után legújabban ő fordította szlovák nyelvre Madách Imre örökérvényű művét, Az ember tragédiáját. Sokat megtudhattunk vendégünk szerteágazó munkásságáról, valamint a műfordítói munka szépségeiről és nehézségeiről. Szó esett arról is, miért aktuális ma is a Tragédia, és mit adhat annak újraolvasása különböző életkorokban és élethelyzetekben. Az óra végén egy érdekes feladatot is kaptak a diákok, amelynek az eredményéről, reméljük, hamarosan beszámolhatunk.

ozio_gallery_nano

PaedDr. Katarína Lukácsová