Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

IT Akadémia partner

IT AkadémiaNárodný projekt „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ reaguje na požiadavky IT sektora prispôsobiť vzdelávací systému aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu práce. Oproti súčasnému stavu potrebuje IT sektor ročne navyše aspoň tisíc nových zamestnancov – špecialistov. Prostredníctvom národného projektu chceme prispieť k riešeniu tohto problému. Jeho hlavným cieľom je „vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT“.

Naša škola ako IT Akadémia partner spolupracuje na základnej úrovni, ktorá umožňuje:

 • realizáciu ECDL (vzdelávanie, testovanie, SW);
 • využívanie v projekte vytvorených inovatívnych nástrojov vo výučbe INF, MAT, prírodných a technických vied;
 • účasť na popularizačných a mimoškolských vzdelávacích aktivitách;
 • overovanie inovatívnych nástrojov pre výučbu INF, MAT, prírodných a technických vied.
 • vzdelávanie učiteľov

Výhody pre školu vyplývajúce z Partnerstva v IT Akadémii:

 • Bádateľsky orientované inovatívne vzdelávanie informatiky, matematiky, prírodovedných a technických predmetov
 • Realizácia nových akreditovaných kurzov kontinuálneho vzdelávania
 • Nové aktivity neformálneho vzdelávania pre učiteľov – popularizačné prednášky, exkurzie, stáže v IT firmách,…
 • Nové popularizačné aktivity pre žiakov – Veda v meste, IT čajovne, súťaže, krúžky a ďalšie
 • Získanie medzinárodných certifikátov ECDL pre učiteľov a žiakov

Výhody pre žiakov

 • zvýšenie úrovne a rozsahu digitálnej gramotnosti
 • osvojenie nových aktuálnych poznatkov nad rámec exitujúceho obsahu vzdelávania – cez inovatívne metodiky, popularizačné prednášky, súťaže, krúžky,…
 • rozvoj vedeckej a technickej gramotnosti – získanie bádateľských kompetencií

Výhody pre učiteľov

 • získanie didaktických kompetencií v súlade s najnovšími trendmi vyučovania prírodných a technických vied, matematiky a informatiky
 • zvýšenie úrovne a rozsahu digitálnej gramotnosti, osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií
 • spoluprácou s IT firmami a VŠ vytvorenie dlhodobého podnetného prostredia pre ďalší odborný rast

Viac o projekte: itakademia.sk