Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium do 1. ročníka v šk. roku 2022/2023

Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium do 1. ročníka v šk. roku 2022/2023 v študijnom odbore masér, zdravotnícky asistent s vyučovacím jazykom slovenským a zdravotnícky asistent s vyučovacím jazykom maďarským

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 24. 01. 2022, boli prijaté nasledovné kritériá:

Nitriansky samosprávny kraj v súlade s § 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje najvyšší počet žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2022/2023 nasledovne:

Študijné odbory

kód názov študijného odboru počet žiakov 1. termín 2. termín
5356 M zdravotnícky asistent (VJS/VJM) 62 2. máj 2022 9. máj 2022
5370 M masér 25 4. máj 2022 11. máj 2022
Spolu: 3 triedy 87 žiakov    

 

A: ŠTUDIJNÝ ODBOR MASÉR (pdf)

B: ŠTUDIJNÝ ODBOR ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT S VYUČOVACÍM JAZYKOM SLOVENSKÝM (pdf)

C: ŠTUDIJNÝ ODBOR ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM (pdf)