Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Školská psychologička: PaedDr. Tímea Švecová

Konzultačné hodiny:

pondelok: 11,40 hod. – 14,10 hod.
utorok: 7,40 hod. – 14,10 hod.
streda: 7,40 hod. – 8,40 hod.
štvrtok: 7,40 hod. – 9,40 hod.

(podľa potreby aj individuálne po dohode so žiakom alebo zákonným zástupcom)

Školská psychologička ako odborný zamestnanec poskytuje na škole odborné psychologické služby, jej pracovnú činnosť a kompetencie stanovuje súčasne platná legislatíva nasledovne: „Školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach; vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení. Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení“ /Zákon NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch/.

Školská psychologička na škole poskytuje psychologické služby vo viacerých oblastiach, plní úlohu školského poradcu pri riešení aktuálnych problémov, sprostredkúva tiež prepojenie školy s ďalšími odborníkmi angažujúcimi sa v starostlivosti o mládež, najmä s CPPPaP, so sociálnou kuratelou ÚPSVaR v regióne, prípadne s pediatrom, či pedopsychiatrom. Odborná činnosť školskej psychologičky sa uskutočňuje v úzkej spolupráci s triednymi učiteľmi, s výchovným poradcom školy, s koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov, s vychovávateľmi v školskom internáte a všetkými pedagogickými pracovníkmi školy, samozrejme za podpory vedenia školy; rovnako aj s rodičmi, či inými zákonnými zástupcami žiaka, pokiaľ prejavia záujem o spoluprácu. Pracovná činnosť školskej psychologičky na SZŠ - EK v Nových Zámkoch sa zameriava na plnenie úloh v nasledovných oblastiach:

A/ v oblasti riešenia problémov a ťažkostí žiakov v učení
B/ v oblasti riešenia problémov a ťažkostí žiakov v správaní
C/ v oblasti profesijnej orientácie žiakov
D/ v oblasti sociálnych vzťahov v triedach
E/ v oblasti psychohygienických podmienok v škole a optimalizácie vyučovacieho procesu

Pri riešení problémov v uvedených oblastiach uskutočňuje činnosť preventívnu, identifikačno-diagnostickú, konzultačno-poradenskú a intervenčnú s využitím metód a postupov školskej psychológie.