Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného odboru zdravotnícky asistent je pripravený:

 • realizovať plánované výkony v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb chorého pod vedením sestry, v rámci svojich kompetencií,
 • spolupracovať so sestrou v diagnostickom a liečebnom režime všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti,
 • podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii,
 • poskytovať odbornú prvú pomoc,
 • vykonávať administratívne práce a pracovať s informačným systémom zdravotníckeho zariadenia.

Absolvent je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník, schopný vykonávať základné ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb.

Absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti, kde môže pracovať v ošetrovateľskom tíme. Odbornou praxou a ďalším štúdiom si ďalej zvyšuje kvalifikáciu.

Absolvent študijného odboru praktická sestra je pripravený:

 • realizovať plánované výkony ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb chorého, v rámci svojich kompetencií,
 • spolupracovať v diagnostickom a liečebnom režime všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti,
 • podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii,
 • poskytovať odbornú prvú pomoc,
 • vykonávať administratívne práce a pracovať s informačným systémom zdravotníckeho zariadenia.

Absolvent sa uplatní na všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti. Je schopný vykonávať ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti a úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb.

Odbornou praxou a ďalším štúdiom si prehlbuje a zvyšuje kvalifikáciu.

 

Absolvent študijného odboru masér je pripravený:

 • samostatne vykonávať na základe ordinácie lekára klasickú masáž, reflexnú masáž a manuálnu lymfodrenáž,
 • samostatne vykonávať športovú masáž, reflexnú masáž chodidiel a akupresúru,
 • samostatne pripravovať a vykonávať podľa ordinácie lekára procedúry foto-, hydro-, termo-, a balneoterapie,
 • podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii,
 • poskytovať odbornú prvú pomoc.

Absolvent je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník, ktorý je spôsobilý samostatne vykonávať odborné masérske činnosti a odborné činnosti foto-, hydro-, termo-, balneoterapii v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach, prírodných liečebných kúpeľoch, špecializovaných zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb, wellnes a iných zariadeniach.

Odbornou praxou a ďalším štúdiom si ďalej zvyšuje kvalifikáciu.