Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Deň zdravej výživy

Pri príležitosti Svetového dňa výživy sa na našej škole tradične organizuje „Deň zdravej výživy“. V tomto školskom roku bola ústredná téma: Vitamíny a ich význam v prevencii ochorení. Výber témy bol zámerný, nakoľko pandémia koronavírusu sa týka nás všetkých. Koronavírus si nevyberá a je hrozbou tak pre starších ako aj mladších jedincov. Preto by sme mali myslieť na to, ako sa pred ním čo najlepšie a čo najúčinnejšie chrániť. A práve vitamíny zohrávajú v prevencii významnú úlohu. Hlavným cieľom aktivity bolo formovať pozitívne postoje adolescentov k vlastnému zdraviu, s dôrazom na prevenciu chorôb.

Akcia sa uskutočnila 20. októbra 2021 a bola určená žiakom prvých ročníkov. Jednotlivé aktivity smerovali k tomu, aby sa žiaci naučili rozpoznávať zdroje vitamínov a preferovať ich v jedálnom lístku a tak predchádzať ochoreniam. Ďalším z cieľov organizátorov bolo rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v súvislosti s ústrednou témou.

Vzhľadom k rešpektovaniu protiepidemiologických opatrení sa preventívnej aktivity zúčastnili jednotlivé triedy osobitne. PhDr. Alena Pukšová realizovala činnosti v triede I. PSS, doc. PhDr. Jana Otrubová, PhD. v triede I. PSM a PhDr. Andrea Dobsonyová, PhD. v triede I. MPS.

Vyučujúce v úvode predstavili zúčastneným žiakom a hosťom ciele aktivity a jej organizáciu.

Z prednášky si žiaci osvojili vedomosti o vitamínoch v potravinách , a ich význame pre zdravie jednotlivca. Následne pokračovala aktivita zameraná na čitateľskú gramotnosť. Žiaci pracovali s textom zameraným na vitamíny a stopové prvky v potrave. Každý žiak mal k dispozícii tlačený text a následne k nemu boli priradené otázky na zistenie úrovne čitateľskej gramotnosti, na ktoré žiaci po prečítaní textu odpovedali. Po vyhodnotení boli úspešní žiaci odmenení drobnými pozornosťami.

Na záver žiaci súťažili v zaujímavých súťažiach, zameraných na identifikáciu najvyššieho podielu vitamínu C v ovocí a zelenine, ktoré si sami priniesli. Spolužiaci ich odmenili potleskom a získali vzorky kozmetických prípravkov. Celé podujatie sa nieslo v duchu zdravej výživy a žiaci si odniesli užitočné informácie a podporila sa v nich súťaživosť.

doc. PhDr. Jana Otrubová, PhD.