Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky


Matematická olympiáda Pangea

Žiaci I., II. a III. ročníka sa zapojili do matematickej olympiády Pangea, ktorá je celoeurópska matematická olympiáda pre žiakov základných a stredných škôl. Má podporu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Jej hlavným cieľom je zvýšiť záujem žiakov o matematiku, prelomiť odpor či strach voči matematike a zdokonaliť ich logické myslenie.

Olympiáda na našej škole prebehla tak, že od 4. februára žiaci jednotlivých ročníkov riešili testové úlohy s 25 otázkami na hodinách matematiky, a vyplnené odpoveďové hárky boli 13. februára 2014 zaslané na vyhodnotenie organizátorovi olympiády do Bratislavy. Bola to bezplatná, anonymná súťaž pre všetkých žiakov jednotlivých ročníkov. Každý žiak mal ID kód, pod ktorým môže nájsť výsledky zverejnené na webovej stránke www.pangea-sutaz.sk do konca marca 2014. Najúspešnejší riešitelia prvého kola budú pozvaní na celoslovenské finále do Bratislavy.

PaedDr. V. Molnárová