Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

ESF – SOP – ĽZ

ESF je nástrojom slúžiacim na rozvoj ľudských zdrojov. ESF sa bude podielať na financovaní opatrení, ktoré zlepšujú úroveň vzdelania, školení, poradenstva, podporujú vznik pracovných miest a tiež sa zameriava na rozvoj terciárneho vzdelávania a celoživotného vzdelávania.

V roku 2008 bol podaný projekt:

  • Inovácia metód a foriem vzdelávania budúcich zdravotníkov

vypracovala: Mgr. G. Kuklišová s projektovým tímom

V roku 2004 a 2005 boli podané a v roku 2005 prvé 2 aj schválené, nasledovné projekty:

vypracovala: Mgr. G. Kuklišová

  • Viaczruční učitelia - na zvýšenie kvalifikačného potenciálu a adaptality zamestnancov a osôb vstupujúcich na trh práce.

vypracovala: Ing. A. Šestáková

  • Inovácia systému odborného vzdelávania na SZŠ s podporou IKT a projektového vyučovania

vypracovala: Mgr. G. Kuklišová