Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola,
Pod kalváriou 1, Nové Zámky

organizuje

KURZ OPATROVANIA

akreditovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Cieľ vzdelávacieho programu: kurz pripravuje absolventov na opatrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb a pre domácu starostlivosť o seniorov, klientov so zdravotným postihnutím a opatrovanie detí.

Rozsah kurzu: 224 vyučovacích hodín, z uvedeného počtu je 80 hodín teórie, 64 hodín praktických cvičení a 80 hodín odbornej praxe.

Realizácia kurzu: obsah teoretickej časti sa realizuje formou prednášok, prezentácií, diskusie a usmerňovaným samoštúdiom. Praktické cvičenie sa organizuje formou demonštrácie, nácviku praktických zručností, riešenia modelových situácií, nácviku komunikačných zručností a metódou hrania rolí. Odborná prax prebieha v zariadení sociálnych služieb.

Ukončenie kurzu: kurz končí záverečnou skúškou.

Cena kurzu: 180 €

SPÔSOB PLATBY:

  • poštový poukaz typu U
  • bankový prevod

Číslo účtu:

IBAN: SK2281800000007000346804
SWIFT kód/BIC: SPSRSKBA

Kód banky: 8180
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: uviesť dátum narodenia

Adresát:
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Pod kalváriou 1
940 01 Nové Zámky

Správa pre adresáta: KURZ OPATROVANIA

Kontakt: PhDr. Beáta Bugyíková, PhD. – 035 6400 879, 0903 429 298