Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

od januára 2012
organizuje

KURZ OPATROVANIA

akreditovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Cieľ vzdelávacieho programu: kurz pripravuje absolventov, aby získané spôsobilosti vedeli uplatniť na domácom a európskom trhu práce pri osobnej práci s klientom odkázaného na pomoc druhej osoby so zameraním na opatrovateľskú starostlivosť o seniorov, klientov so zdravotným postihnutím a opatrovanie detí.

Rozsah kurzu: 224 vyučovacích hodín, z uvedeného počtu je 80 hodín teoretických, 64 hodín praktických cvičení a 80 hodín odbornej praxe.

Obsah kurzu: obsahom teoretickej časti sú poznatky nevyhnutné pre odborné vykonávanie profesie opatrovateľky a je realizovaná prostredníctvom prednášok, prezentácií, diskusie a usmerňovaným samoštúdiom. Na teoretickú časť naväzuje praktické cvičenie, ktoré je realizované prostredníctvom demonštrácie a prvotného nácviku, praktického nácviku zručností, riešenia modelových situácií, nácviku komunikačných zručností a metódy hrania rolí. Odborná prax prebieha v zariadení sociálnych služieb, kde je nevyhnutné preukázanie získaných teoretických vedomostí a praktických zručností priamo fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby.

Ukončenie kurzu: kurz končí záverečnou skúškou, ktorá má písomnú a teoreticko-praktickú časť.

Lektori: kurz vedie 9 kvalifikovaných lektorov, ktorí disponujú odbornou spôsobilosťou a pedagogickou praxou.

Cena kurzu: 220 €
V cene je zahrnutý študijný materiál, zapožičanie odbornej literatúry a Osvedčenie o absolvovaní kurzu.

BONUS: minikurz nemeckého/anglického jazyka pre opatrovateľky – podľa záujmu.

Spôsob prihlásenia do kurzu:

  • osobne: v kancelárii zástupkyne riaditeľky školy – PhDr. Beáta Bugyíková, PhD.
  • telefonicky: 0903 429 298, 035 6400 879