Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky


Ako prezentujeme školu a študijné odbory ...

Naši žiaci a pedagógovia pod organizačným vedením výchovnej poradkyne šíria „dobré meno školy“ na rozmanitých aktivitách pre žiakov základných škôl a ich rodičov, ako aj pre širokú verejnosť. Patrí už k tradíciám školy aktívne sa zúčastniť v jesennom období na podujatiach zameraných na prezentáciu jednotlivých študijných odborov a možností štúdia na SZŠ – EK v Nových Zámkoch. Aj v tomto roku sme sa zúčastnili na Burzách práce a informácií organizovaných príslušnými pracoviskami ÚPSVaR v jednotlivých okresoch, konkrétne v Nových Zámkoch dňa 21. 10. 2013, v Leviciach dňa 23. 10. 2013 a v Komárne dňa 29. 10. 2013. Uvedené podujatia, ako aj ďalšie, ktoré nás čakajú, umožňujú spropagovať možnosti zdravotníckeho vzdelávania v jednotlivých študijných odboroch na našej škole, pochváliť sa úspechmi a šikovnosťou našich žiakov pri poskytovaní niektorých odborných činností a služieb, ako aj poradenstva pre verejnosť.